นายหน้าส่งงาน 081 760 2222 (จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

ต้องการขอสินเชื่อ

ยื่นขอสินเชื่อสะดวกรวดเร็ว โดยกรอกฟอร์มออนไลน์
Call Center 081 760 2222
(จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

ความพิเศษของกรุงเทพลิสซิ่ง

บริษัทฯของเราให้บริการด้วยความมีมาตรฐาน ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม โดยข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นส่วนในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

 • ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม
 • รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
 • ทีมงานมีความพร้อมในการให้บริการ
 • ปัจจุบันมี 8 สาขาให้บริการ ในพื้นที่ภาคกลาง
 • พนักงานให้บริการถึงบ้าน
 • มีค่าแนะนำ
 • ตรวจเอกสารไว
 • ลูกค้าสามารถรับเงินได้ภายใน 1 วันทำการ
 • มีส่วนลดเมื่อปิดบัญชีก่อน

กรุงเทพลิสซิ่ง ซื่อตรง ฉับไว บริการประทับใจ

เอกสารประกอบขอสินเชื่อรถ-บ้าน-ที่ดิน

เอกสารในนามบุคคล

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัญชีธนาคารแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • ทะเบียนสมรส

เงื่อนไขผู้ยื่นขอสินเชื่อ

อายุ 21-65 ปี
เป็นเจ้าของทรัพย์สินเอง

ยื่นขอสินเชื่อที่นี่

เอกสารในนามนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทฯ
 • รายงานการประชุม
 • บัญชีธนาคารแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • เอกสารประกอบ (อื่นๆ) ตามที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขผู้ยื่นขอสินเชื่อ

นิติบุคคลอายุ 3 ปีขึ้นไป

ยื่นขอสินเชื่อที่นี่

หมายเหตุ

 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 • กรณีไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี หรือหลักเกณฑ์ตามที่กฏหมายกำหนดไว้
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
 • กรณีชำระเงินล่าช้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ 200 บาทต่อครั้ง

ยื่นขอสินเชื่อที่นี่

จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ. มาตรา 702)