จำนองบ้าน-ที่ดิน

จำนองอสังหาริมทรัพย์บ้าน-ที่ดิน-คอนโด

ยื่นเอกสารเพื่อขอ จำนอง ง่ายๆ อนุมัติไว รับเงินได้ภายใน 1 วัน

ยื่นขอสินเชือจำนองในนามบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตนเอง
 • บัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรสแล้ว)
 • ทะเบียนบ้าน
 • บัญชีธนาคารแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะจำนอง
 • ทะเบียนสมรส

เงื่อนไขผู้ยื่นขอสินเชื่อจำนองในนามบุคคลธรรมดา

 • อายุ 21-65 ปี
 • เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่จะจำนอง

จำนองอสังหาริมทรัพย์ ในนามนิติบุคคล

ยื่นเอกสารเพื่อขอ จำนอง ง่ายๆ อนุมัติไว รับเงินได้ภายใน 1 วัน

เอกสารยื่นจำนองในนามนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทฯ
 • รายงานการประชุมเพื่อยื่นจำนองทรัพย์สิน
 • บัญชีธนาคารแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะจำนอง
 • เอกสารประกอบ (อื่นๆ) ตามที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขผู้ยื่นจำนอง

 • นิติบุคคลอายุ 3 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อขึ้นกับการประเมินมูลค่าทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี หรือหลักเกณฑ์ตามที่กฏหมายกำหนดไว้
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
 • กรณีชำระเงินล่าช้าอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามขั้นต่ำ 200 บาทต่อครั้ง