จำนองใช้เอกสารอะไรบ้าง

การจำนองอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องใช้เอกสารแสดงตัวผู้ถือครองกรรมสิทธิ์, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ถือครอง, และเอกสารด้านการเงิน
เพื่อนิติกรรมระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้รับจำนองต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ณ สำนักงานของกรมที่ดิน ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยเอกสารมีรายการดังนี้ คือ

  1. โฉนดที่ดินฉบับจริง
  2. บัตรประชาชนฉบับจริงของผู้ถือครองที่ดิน (ถ้าเคยแต่งงาน, ต้องนำของคู่สมรสมาด้วย)
  3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง (ถ้าเคยเปลี่ยนเลขที่บ้าน ให้นำใบเปลี่ยนเลขที่บ้านมาด้วย)
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล (หากตนเองและ/หรือคู่สมรส เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
  5. ใบทะเบียนสมรสฉบับจริง (ถ้าเคยหย่า ให้เตรียมใบหย่า พร้อมใบแนบท้ายใบหย่ามาด้วย)
  6. แผนที่ตั้งของพื้นที่จำนอง

(ถ่ายสำเนาในข้อ 1-5 อย่างละ 3 ชุด สำหรับใช้ที่กรมที่ดินและมอบให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพลิสซิ่ง)

เครดิตภาพ: สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร, Tom Rumble, Unsplash

Leave Comment