ปฏิบัติตัวอย่างไรในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นวันระลึกถึงคราวแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ครั้งแรก ณ วิหารเวฬุวัน กรงุราชคฤห์ โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอรหันต์สาวกผู้ทรงอภิญญา ๖ จำนวน ๑,๒๕๐ รูปซึ่งบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทา โดยในวันดังกล่าวชาวพุทธมีประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมานับพันปี ดังนี้

  1. ชาวพุทธที่เคร่งครัด จะเริ่มต้นวันด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ, สมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ ตามกำลังศรัทธาก่อนจะเริ่มปฏิบัติภาระกิจอื่นๆ
  2. ในวันนี้การแต่งกาย นิยมแต่งกายสุภาพด้วยสีขาว, สีอ่อน, สีสะอาด เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้การบำเพ็ญบุญ ทั้งจะระมัดระวังการกระทำและการพูด
  1. การถวายอาหารและเครื่องประกอบการทำบุญแก่พระภิกษุสงฆ์ มักจะกระทำ 2 ช่วงเวลา คือ ในเวลาเช้าและเพล
  2. ในช่วงเย็นและค่ำ ชาวพุทธจะพากันไปสักการะบูชาพุทธสถาน โดยการสวดมนต์และการเวียนเทียนรอบพุทธสถาน ในมือจะประกอบด้วย ข้าวตอก, ดอกไม้, ธูปเทียน, และของหอม
  1. การฟังธรรมะจากพระสงฆ์ ยังเป็นกิจกรรมที่นิยมกระทำเพื่อช่วยให้เกิดการระลึกถึงบุญกุศลต่างๆ
  2. ชาวพุทธนิยมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ในวันนี้จึงมีการบำเพ็ญภาวนาที่วัด ชาวพุทธบางรายจะนอนที่วัด และกลับบ้านในเช้าวันถัดมา

กรุงเทพลิสซิ่ง ขออนุโมทนาบุญกุศลในการทำความดีของชาวพุทธทุกท่านนะคะ

เครดิตภาพ: Daniel Marchal, Sadaham Yathra, Jose Luis Sanchez Pereyra, Unsplash, Pexels, Freepik

Leave Comment