นายหน้าส่งงาน 081 760 2222 (จ.-ส. 08:30-17:00 น.)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำปี 2560

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำปี 2560
ฝ่ายบริหารและงานบุคลากรทั่วไป
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
ผู้จัดการบริหารงานส่วนกลาง
1
เลขานุการผู้บริหาร
1
จนท.ฝ่ายบุคคล
1
จนท.ธุรการสาขา
1
จนท.ทั่วไป
1
พนักงานขับรถผู้บริหาร
1
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1
จนท.ฝ่ายบัญชี
2
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
1
จนท.ฝ่ายการเงิน
1
จนท.ฝ่ายประเมินหลักทรัพย์รถยนต์-ที่ดิน
1
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าธุรการการตลาด
1
จนท.ฝ่ายธุรการการตลาด
2
จนท.ฝ่ายการตลาด
2
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและบริหารลูกหนี้
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
2
หัวหน้าฝ่ายบริหารหนี้สิน สนญ.
1
จนท.ฝ่ายบริหารหนี้สิน สนญ.
2
ฝ่ายประกันภัย
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
จนท.ฝ่ายประกันภัย
2
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
จนท.ฝ่ายการตลาด
2
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและบริหารลูกหนี้
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
จนท.ฝ่ายการตลาด
2
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและบริหารลูกหนี้
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
จนท.ฝ่ายการตลาด
2
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและบริหารลูกหนี้
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
จนท.ฝ่ายการตลาด
2
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและบริหารลูกหนี้
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
จนท.ฝ่ายการตลาด
2
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและบริหารลูกหนี้
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ทั่วไป
1
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
จนท.ฝ่ายการตลาด
2
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและบริหารลูกหนี้
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
ฝ่ายการตลาด
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
จนท.ฝ่ายการตลาด
2
ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและบริหารลูกหนี้
ตำแหน่ง
จำนวนเปิดรับ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1
จนท.ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
1