กรุงเทพลิสซิ่ง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ ดังนี้